Adatvédelmi nyilatkozat


Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendelete, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Az Services4-IT Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-203846) (a továbbiakban: Services4-IT) ezúton tájékoztatja a services4-it.eu honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége

Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Adószám: 24990895-2-42
EU adószám: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846
Email: hr@services4-it.eu
Telefon: +36 70 385 4770
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Simon Zoltán, zoltan.simon@services4-it.eu

Adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat a Services4-IT kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-t (vagy másképp „sütit”) helyezhet el böngészőjében. Ez információkat tárol a felhasználó és a webszerver kapcsolatáról, lehetővé teszi a weboldal megjelenítési nyelvének tárolását a felhasználói élmény növelése érdekében. A felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére a Services4-IT vezetősége, erre kijelölt személyei, valamint az adatfeldolgozó weboldal üzemeltetését ellátó munkatársai jogosultak.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A Services4-IT a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül, illetve a felhasználó által a Services4-IT-nek önkéntesen benyújtott állásjelentkezése esetén a https://services4-it.eu/applying űrlap alatt meghatározott feltételek kivételével – nem adja át, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Cégünk minden szükséges lépést megtesz, a biztonságos adatkezelés érdekében, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A Services4-IT védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelő az adatokat az Aruba S.p.A. felhőalapú infrastruktúrájában telepített szervereken tárolja.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve az adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. A felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérelmével a Services4-IT adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Adatvédelmi tisztviselő: Simon Zoltán
E-mail: zoltan.simon@services4-it.eu
Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Telefon: +36 70 385 4770

Érintett jogainak az adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.

decorative-line